PAN POWRÓCI!

Powrót Pana Jezusa jest wspomniany 318 razy w 260 rozdziałach Nowego Testamentu, czyli średnio co 25 wersetów. Pierwszym, który to zwiastował był Henoch, siódmy potomek po Adamie (I Księga Mojżeszowa 5,21; List Judy 1,14), a ostatnie słowa Pana Jezusa Chrystusa w Nowym Testamencie dotyczą Jego powrotu (Księga Objawienia 22,20). Prawie każda z 27 ksiąg Nowego Testamentu o tym wspomina. Jest to zatem bardzo ważny temat.

Pan Jezus Chrystus powróci osobiście, zanim zacznie tysiącletnie panowanie nad Ziemią.

Nowy Testament dzieli się na cztery części: Ewangelie, Dzieje Apostolskie, Listy Apostolskie i Objawienie. Popatrzmy na wersety zawarte w poszczególnych częściach Nowego Testamentu.

Chrystus obiecał, że powróci

Chrystus powiedział do Swoich uczniów, że idzie przygotować im miejsce, a jeśli pójdzie i przygotuje im miejsce, przyjdzie znowu i weźmie ich do Siebie (Ewangelia Jana 14,2-3). Tę obietnicę dał w noc przed Swoją śmiercią, aby dodać im otuchy. Niektórzy wierzą, że ta obietnica odnosi się do Dnia Pięćdziesiątnicy; inni mówią, że oznacza ona, że Pan przychodzi do każdego wierzącego w chwili śmierci. Zapytajmy więc: skąd wiemy, że Chrystus nie miał na myśli Dnia Pięćdziesiątnicy?

Przeczytaj Dzieje Apostolskie 3,20; I List do Koryntian 1,7 i odpowiedz na dwa pytania:

1)      Kto pośle Pana Jezusa z powrotem na ziemię?

2)      Kto będzie wówczas objawiony?

Pan Jezus nie miał również na myśli śmierci, kiedy mówił o Swoim powrocie. Śmierć jest przeciwieństwem Jego powrotu. Przyjście Chrystusa zmieni wszystko to, co śmierć robiła z ciałami Bożego ludu minione 6000 lat!

Nasz Pan musi powrócić! Obiecał to i nie może złamać Swojego słowa.

Ten, który powraca

Wróćmy znowu do Dziejów Apostolskich – jedynej księgi historycznej Nowego Testamentu. W wierszach 9-11 pierwszego rozdziału widzimy Tego, który przyjdzie znowu. Pan Jezus powróci w ten sam sposób, w jaki został wzięty do nieba. Izaak wyszedł na spotkanie Rebeki, swojej oblubienicy (I Księga Mojżeszowa 24,63) i Pan Jezus Chrystus przyjdzie znowu po Swój Kościół. Właśnie to jest nadzieją i oczekiwaniem Kościoła (List do Tytusa 2,13).

Dlaczego Chrystus powróci

Z trzech powodów:

             1)  aby pokazać, że Jego deklaracje były prawdziwe;

             2)  aby zabrać wierzących do nieba;

             3)  aby panować nad ziemią.

1) Aby pokazać, że Jego deklaracje były prawdziwe. Podczas rozprawy sądowej, gdy arcykapłan zaklinał Go na Boga, Pan Jezus powiedział, że jest Synem Bożym, że będzie siedział po prawicy mocy Bożej i przyjdzie znowu na obłokach nieba (Ewangelia Mateusza 26,64). Mówił o tym kilka razy, kiedy był na ziemi i powróci, aby pokazać, że mówił prawdę.

2) Aby zabrać wierzących do nieba, zarówno starotestamentowych świętych, jak i tych z czasów Kościoła. Więcej szczegółów dotyczących tego zagadnienia znajdziesz w I Liście do Koryntian 15,51-58; Liście do Filipian 3,20-21; i I Liście do Tesaloniczan 4,13-18. Upewnij się czy przeczytałeś te wersety, które wyjaśniają obietnicę Zbawiciela z Ewangelii Jana 14 rozdziału. To wydarzenie nazywa się „pochwyceniem” i odbędzie się w tajemnicy i nagle. Pan Jezus zabierze Swój lud, a pozostałych ludzi zostawi tutaj na ziemi.

3) Aby panować nad światem. Powtórne przyjście Chrystusa składa się z dwóch części. Najpierw przyjdzie w sposób ukryty, a później w sposób jawny.

Jego pierwsze przyjście również składało się z dwóch części: pierwszej ukrytej i drugiej publicznej. Przyszedł skrycie do Betlejem i był witany tylko przez pasterzy, mędrców i kilku innych ludzi. Przyszedł jawnie, kiedy wszedł do Jerozolimy jako Król i zobaczyły Go tysiące ludzi (Ewangelia Mateusza 21,1-9).

W ukrytej części Jego powtórnego przyjścia, wszyscy umarli święci powstaną z martwych, a wszyscy żyjący święci będą przemienieni. Pan Jezus spotka ich w powietrzu i weźmie ze Sobą do nieba (I List do Tesaloniczan 4,17). Później, kiedy przyjdzie jawnie, przyjdzie nie tylko na powietrze, ale także na ziemię i stanie na Górze Oliwnej (Księga Zachariasza 14,4).

Pewnego dnia, gdy Pan Jezus był na Górze Oliwnej, powiedział do Swoich uczniów, że przyjdzie znowu na obłokach niebieskich razem ze wszystkimi aniołami i całym Swoim ludem (Ewangelia Mateusza 24,30; 25,31; I List do Tesaloniczan 3,13). Stanie się to przy końcu Wielkiego Ucisku. Nikczemni władcy tego świata będą musieli przerwać prześladowania małej grupy wierzących Żydów, ponieważ Chrystus zbawi Swój lud.

Wtedy Chrystus będzie sądził wszystkie narody ziemi (Ewangelia Mateusza 25,31-46). Wszyscy ci, którzy buntowali się przeciwko Bogu, będą posłani na wieczną karę razem z szatanem, ich przywódcą. Wówczas to Chrystus założy Swoje Tysiącletnie Królestwo z Jerozolimą jako stolicą i będzie rządzić nad ziemią przez co najmniej 1000 lat (Księga Objawienia 20,1-6). Potem szatan zostanie wypuszczony na krótko ze swojego więzienia – Księga Objawienia 20,7. Przeczytaj także Księgę Izajasza 2,1-5; 4,2-6; 11,1-9; 35,1-10; Księgę Amosa 9,13-15; Księgę Micheasza 4,3. Te wersety powiedzą ci więcej na temat Tysiącletniego Królestwa (Millenium).

Jak możemy być gotowi na powrót Chrystusa

Powinniśmy zawsze pamiętać, że Pan Jezus może przyjść w każdej chwili. To pomoże nam żyć czystym i świętym życiem (I List Jana 3,3). Mamy nadzieję, że Pan nasz przyjdzie wkrótce. Ta nadzieja sprawi, że będziemy bardziej wytrwali (List Jakuba 5,7-8) i pomoże nam modlić się (I List Piotra 4,7). Pomoże nam w staraniu, aby zasłużyć na wieniec  (II List do Tymoteusza 4,5-8), napełni nasze serca pokojem (List do Filipian 4,5-7) i będzie pobudzać do stałego zwiastowania poselstwa o Panu Jezusie Chrystusie (II List do Tymoteusza 4,1-2). Powinniśmy być stale zajęci pracą dla Pana, bo On przyjdzie wkrótce, zbada nas i nagrodzi za naszą służbę (I List do Koryntian 15,58).

Darowizna

image_pdfimage_print

Chrześcijańska Misja Ewangeliczna"FILEO"

„Ja prosić będę Ojca i da wam innego Pocieszyciela, aby był z wami na wieki – Ducha prawdy, którego świat przyjąć nie może, bo go nie widzi i nie zna; wy go znacie, bo przebywa wśród was i w was będzie” Ewangelia Jana 14,16-17

Leave a Reply