ŚMIERĆ… I CO DALEJ?

Czym jest śmierć?

Śmierć jest oddzieleniem ducha i duszy od ciała. Przynosi ludzkości nieskończenie wiele cierpienia, ale wierzącym otwiera wejście do bytu doskonałego.

Księga Kaznodziei Salomona 12,7 „Wróci się proch do ziemi, tak jak nim był, duch zaś wróci do Boga, który go dał”.

 I Księga Mojżeszowa 3,19 „W pocie oblicza twego będziesz jadł chleb, aż wrócisz do ziemi, z której zostałeś wzięty; bo prochem jesteś i w proch się obrócisz”.

List do Rzymian 6,23 „Albowiem zapłatą za grzech jest śmierć, lecz darem łaski Bożej jest żywot wieczny w Chrystusie Jezusie, Panu naszym”.

List do Filipian 1,21 „Albowiem dla mnie życiem jest Chrystus, a śmierć zyskiem”.

I List do Koryntian 15,55-57 „Gdzież jest, o śmierci, zwycięstwo twoje? Gdzież jest, o śmierci, żądło twoje? A żądłem śmierci jest grzech, a mocą grzechu jest zakon; ale Bogu niech będą dzięki, który nam daje zwycięstwo przez Pana naszego, Jezusa Chrystusa”.

List do Rzymian 5,12 „Przeto jak przez jednego człowieka grzech wszedł na świat, a przez grzech śmierć, tak i na wszystkich ludzi śmierć przyszła, bo wszyscy zgrzeszyli”.

I List do Koryntian 15,42-44 „Tak też jest ze zmartwychwstaniem. Co się sieje jako skażone, bywa wzbudzone nieskażone; sieje się w niesławie, bywa wzbudzone w chwale; sieje się w słabości, bywa wzbudzone w mocy; sieje się ciało cielesne, bywa wzbudzone ciało duchowe. Jeżeli jest ciało cielesne, to jest także ciało duchowe”.

Gdzie znajdują się zmarli?

Pismo Święte naucza, że dusza człowieka idzie po śmierci do krainy umarłych. Są tam dwa miejsca.

Pierwsze z nich to miejsce pobytu dla bezbożnych:

List do Hebrajczyków 10,27 „…straszliwe oczekiwanie sądu i żar ognia, który strawi przeciwników”.

Objawienie Jana 14,11 „A dym ich męki unosi się w górę na wieki wieków…”

Ewangelia Marka 9,43 „A jeśli cię gorszy ręka twoja, odetnij ją; lepiej jest dla ciebie wejść kaleką do żywota, niż mieć dwoje rąk, a pójść do piekła,      w ogień nieugaszony…” (i dalej do 48 wersetu)

(zobacz także Ewangelia Łukasza 16,19-31 – podobieństwo o bogaczu i Łazarzu)

Drugie z nich to miejsce pobytu  dla  zmarłych  wierzących:

Księga Izajasza 57,2 „…na swoich łożach odpoczywają ci, którzy postępowali godziwie”.  

Objawienie Jana 14,13 „Błogosławieni są odtąd umarli, którzy w Panu umierają. Zaprawdę, mówi Duch, odpoczną po pracach swoich; uczynki ich bowiem idą za nimi”.   

List do Hebrajczyków 4,10 „Kto bowiem wszedł do odpocznienia jego, ten sam odpoczął od dzieł swoich, jak Bóg od swoich”.

Ewangelia Łukasza 23,43 „Zaprawdę powiadam ci, dziś będziesz ze mną w raju”.

 W miejscu swojego pobytu zmarli oczekują albo powstania na Sąd (niewierzący), albo powstania do życia (wierzący):

List do Hebrajczyków 9,27 „…postanowione jest ludziom raz umrzeć, a potem sąd”.

Ewangelia Jana 5,29 „I wyjdą ci, co dobrze czynili, by powstać do życia; a inni, którzy źle czynili, by powstać na sąd”.

 Ewangelia Jana 3,36 „Kto wierzy w Syna, ma żywot wieczny, kto zaś nie słucha Syna, nie ujrzy żywota, lecz gniew Boży ciąży na nim”.

Ewangelia Jana 11,25 „Rzekł jej Jezus: Jam jest zmartwychwstanie i żywot; kto we mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie”.

(zobacz także II List do Koryntian 4,16-5,10)

Darowizna

image_pdfimage_print

Chrześcijańska Misja Ewangeliczna"FILEO"

„Ja prosić będę Ojca i da wam innego Pocieszyciela, aby był z wami na wieki – Ducha prawdy, którego świat przyjąć nie może, bo go nie widzi i nie zna; wy go znacie, bo przebywa wśród was i w was będzie” Ewangelia Jana 14,16-17

Leave a Reply

%d bloggers like this: