Kim się stajesz, gdy rodzisz się na nowo do życia z Bogiem?

Jesteś dzieckiem Bożym. „Tym zaś, którzy go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię jego”

(Ewangelia Jana 1,12).

Jesteś latoroślą w Bożym krzewie. „Ja jestem krzewem winnym, wy jesteście latoroślami. Kto trwa we mnie, a Ja w nim, ten wydaje wiele owocu; bo beze mnie nic uczynić nie możecie”

(Ewangelia Jana 15,5).

Jesteś bratem/siostrą Chrystusa. „Ktokolwiek czyni wolę Bożą, ten jest moim bratem i siostrą, i matką”

(Ewangelia Marka 3,35).

Jesteś solą ziemi. „Wy jesteście solą ziemi; jeśli tedy sól zwietrzeje, czymże ją nasolą? Na nic więcej już się nie przyda, tylko aby była precz wyrzucona i przez ludzi podeptana”

(Ewangelia Mateusza 5,13).

Jesteś światłością świata. „Wy jesteście światłością świata; nie może się ukryć miasto położone na górze”

(Ewangelia Mateusza 5,14).

Jesteś ukrzyżowany z Chrystusem. „Z Chrystusem jestem ukrzyżowany; żyję więc już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus; a obecne życie moje  w ciele jest życiem w wierze w Syna Bożego, który mnie umiłował i wydał samego siebie za mnie”

(List do Galacjan 2,20).

Jesteś świątynią Ducha Świętego. „Czy nie wiecie, że świątynią Bożą jesteście i że Duch Boży mieszka w was?”

(I List do Koryntian 3,16).

Jesteś ubłogosławiony Bożymi obietnicami. „Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który nas ubłogosławił  w Chrystusie wszelkim duchowym błogosławieństwem niebios”

(List do Efezjan 1,3).

Jesteś usprawiedliwiony przed Bogiem. „Usprawiedliwieni tedy z wiary, pokój mamy z Bogiem przez Pana naszego, Jezusa Chrystusa”

(List do Rzymian 5,1).

Jesteś zbawiony od grzechu. „Zbawił nas nie dla uczynków sprawiedliwości, które spełniliśmy, lecz dla miłosierdzia swego przez kąpiel odrodzenia oraz odnowienie przez Ducha Świętego”

(List do Tytusa 3,5).

Jesteś święty. „Paweł, z woli Bożej apostoł Chrystusa Jezusa, do świętych w Efezie i wierzących w Chrystusa Jezusa”

(List do Efezjan 1,1).

Jesteś sługą Bożym. „Żaden sługa nie może dwóm panom służyć, gdyż albo jednego nienawidzieć będzie, a drugiego miłować, albo jednego trzymać się będzie, a drugim pogardzi. Nie możecie Bogu służyć i mamonie”

(Ewangelia Łukasza 16,13).

Jesteś niewolnikiem Chrystusa. „Kto bowiem jako niewolnik został powołany w Panu, ten jest wyzwoleńcem Pana; podobnie – kto jako wolny został powołany, jest niewolnikiem Chrystusa”.

(I List do Koryntian 7,22)

Jesteś przyjacielem Chrystusa. „Jesteście przyjaciółmi moimi, jeśli czynić będziecie, co wam przykazuję”

(Ewangelia Jana 15,14).

Jesteś kapłanem Bożym. „Ale wy jesteście rodem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem nabytym, abyście rozgłaszali cnoty tego, który was powołał z ciemności do cudownej swojej światłości”

(I List Piotra 2,9).

Jesteś umiłowanym synem/córką Boga. „Albowiem wszyscy jesteście synami Bożymi przez wiarę w Jezusa Chrystusa”

(List do Galacjan 3,26).

Jesteś kupiony przez Boga za cenę krwi Chrystusa. „Drogoście bowiem kupieni. Wysławiajcie tedy Boga w ciele waszym”

(I List do Koryntian 6,20).

Jesteś nowym stworzeniem. „Tak więc, jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem; stare przeminęło, oto wszystko stało się nowe”

(II List do Koryntian 5,17).

Jesteś przeznaczony do życia wiecznego. „Kto ma Syna, ma żywot; kto nie ma Syna Bożego, nie ma żywota”

(I List Jana 5,12).

Jesteś szafarzem Bożym. „Usługujcie drugim tym darem łaski, jaki każdy otrzymał, jako dobrzy szafarze rozlicznej łaski Bożej”

(I List Piotra 4,10).

Jesteś stworzony do dobrych uczynków. „Jego bowiem dziełem jesteśmy, stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków, do których przeznaczył nas Bóg, abyśmy w nich chodzili”

(List do Efezjan 2,10).

Jesteś członkiem ciała Chrystusa. „Wy zaś jesteście ciałem Chrystusowym, a z osobna członkami”

(I List do Koryntian 12,27).

Jesteś członkiem Kościoła Bożego. „Teraz raduję się z cierpień, które za was znoszę i dopełniam na ciele moim niedostatku udręk Chrystusowych za ciało jego, którym jest Kościół”

(List do Kolosan 1,24).

Jesteś częścią domu Bożego. „I wy sami jako kamienie żywe budujcie się w dom duchowy, w kapłaństwo święte, aby składać duchowe ofiary przyjemne Bogu przez Jezusa Chrystusa”

(I List Piotra 2,5).

Jesteś ukryty w Bogu. „Umarliście bowiem, a życie wasze jest ukryte wraz z Chrystusem w Bogu”

(List do Kolosan 3,3).

Jesteś synem światłości. „Wy wszyscy bowiem synami światłości jesteście i synami dnia. Nie należymy do nocy ani do ciemności”

(I List do Tesaloniczan 5,5).

Jesteś nieprzyjacielem świata i szatana. „Wiarołomni, czy nie wiecie, że przyjaźń ze światem, to wrogość wobec Boga? Jeśli więc kto chce być przyjacielem świata, staje się nieprzyjacielem Boga”

(List Jakuba 4,4).

Jesteś narodzony z Boga. „Wiemy, że żaden z tych, którzy się z Boga narodzili, nie grzeszy, ale że Ten, który z Boga został zrodzony, strzeże go i zły nie może go tknąć” (I List Jana 5,18).

Estera Bednarska

image_pdfimage_print

Chrześcijańska Misja Ewangeliczna"FILEO"

„Ja prosić będę Ojca i da wam innego Pocieszyciela, aby był z wami na wieki – Ducha prawdy, którego świat przyjąć nie może, bo go nie widzi i nie zna; wy go znacie, bo przebywa wśród was i w was będzie” Ewangelia Jana 14,16-17

Leave a Reply

%d bloggers like this: