ARTYKUŁ WSTĘPNY

PRACA DUCHA ŚWIĘTEGO W NAS

Wersety przewodnie: „Ja prosić będę Ojca i da wam innego Pocieszyciela, aby był z wami na wieki – Ducha prawdy, którego świat przyjąć nie może, bo go nie widzi i nie zna; wy go znacie, bo przebywa wśród was   i w was będzie”

Ewangelia Jana 14,16-17

W powyższym fragmencie Pisma Świętego Jezus daje Swoim uczniom wspaniałą obietnicę – zapowiada przyjście Pocieszyciela. Tym Pocieszycielem jest Duch Święty, którego Bóg daje do serca tych, którzy go przyjmują i są Jego dziećmi. Jezus mówi dalej: „Lecz Ja wam mówię prawdę: Lepiej dla was, żebym ja odszedł. Bo jeśli nie odejdę, Pocieszyciel do was nie przyjdzie, jeśli zaś odejdę, poślę go do was” (Ewangelia Jana 16,7). Duch Święty zaczął na tym świecie działać po wniebowstąpieniu Jezusa w dużo większym zakresie niż wcześniej, co zapowiada prorok Joel: „A potem wyleję mojego Ducha na wszelkie ciało, i wasi synowie i wasze córki prorokować będą, wasi starcy będą śnili, a wasi młodzieńcy będą mieli widzenia. Także na sługi i służebnice wyleję w owych dniach mojego Ducha” (Księga Joela 3,1-2). W okresie starotestamentowym zstępował na określone osoby, aby je wyposażyć do wykonywania pewnych zadań, natomiast od czasu pięćdziesiątnicy Ducha Świętego otrzymali wszyscy ci, którzy zostali narodzeni na nowo. Duch Święty zamieszkuje w sercu każdego wierzącego człowieka: „Czy nie wiecie, że świątynią Bożą jesteście i że Duch Boży mieszka w was?” (I List do Koryntian 3,16). „Ale wy nie jesteście w ciele, lecz w Duchu, jeśli tylko Duch Boży mieszka w was. Jeśli zaś kto nie ma Ducha Chrystusowego, ten nie jest jego” (List do Rzymian 8,9).

Tak więc niemożliwe jest być Bożym dzieckiem i nie posiadać Ducha Świętego. Rola Ducha Świętego jest kluczowa w życiu każdego chrześcijanina, bowiem spełnia On wielorakie zadania:

 1. Duch Święty uwielbia Jezusa

„On mnie uwielbi, gdyż z mego weźmie i wam oznajmi” (Ewangelia Jana 16,14).

 • Duch Święty daje wierzącym moc do mówienia o Jezusie

„Ale weźmiecie moc Ducha Świętego, kiedy zstąpi na was, i będziecie mi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei, i w Samarii, i aż po krańce ziemi” (Dzieje Apostolskie 1,8).

 • Duch Święty uzdalnia wierzących do służby dla Boga

„A gdy oni odprawiali służbę Pańską i pościli, rzekł Duch Święty: Odłączcie mi Barnabę i Saula do tego dzieła, do którego ich powołałem” (Dzieje Apostolskie 13,2).

 • Duch Święty daje wierzącym poznanie i zrozumienie Pisma Świętego

„Lecz gdy przyjdzie On, Duch Prawdy, wprowadzi was we wszelką prawdę, bo nie sam od siebie mówić będzie, lecz cokolwiek usłyszy, mówić będzie, i to, co ma przyjść, wam oznajmi” (Ewangelia Jana 16,13).

 • Duch Święty przekonuje grzeszników o ich grzechach, o Bożej sprawiedliwości i czekającym ich sądzie za grzechy

„A On, gdy przyjdzie, przekona świat o grzechu i o sprawiedliwości,  i o sądzie” (Ewangelia Jana 16,8).

 • Duch Święty sprawia, że człowiek rodzi się do nowego życia  z Bogiem

„Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, jeśli się kto nie narodzi z wody i z Ducha, nie może wejść do Królestwa Bożego” (Ewangelia Jana 3,5).

 • Duch Święty daje wierzącym zwycięstwo nad grzechem

„A ci, którzy należą do Chrystusa Jezusa, ukrzyżowali ciało swoje wraz z namiętnościami i żądzami. Jeśli według Ducha żyjemy, według Ducha też postępujmy” (List do Galacjan 5,24-25).

 • Duch Święty przyczynia się do wydawania przez wierzących owocu Ducha

„Owocem zaś Ducha są: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, wstrzemięźliwość. Przeciwko takim nie ma zakonu” (List do Galacjan 5,22-23).

 • Duch Święty przejawia się w osobach wierzących poprzez dary duchowe

„A w każdym różnie przejawia się Duch ku wspólnemu pożytkowi” (I List do Koryntian 12,7).

 1. Duch Święty pomaga nam się modlić

„Podobnie i Duch wspiera nas w niemocy naszej; nie wiemy bowiem, o co się modlić, jak należy, ale sam Duch wstawia się za nami  w niewysłowionych westchnieniach” (List do Rzymian 8,26).

 1. Duch Święty przekonuje wierzących, że są Bożymi dziećmi

„Ten to Duch świadczy wespół z duchem naszym, że dziećmi Bożymi jesteśmy” (List do Rzymian 8,16).

 1. Duch Święty prowadzi wierzących każdego dnia

„A oni, wysłani przez Ducha Świętego, udali się do Seleucji, stamtąd zaś odpłynęli na Cypr” (Dzieje Apostolskie13,4).

Estera Bednarska

image_pdfimage_print

Chrześcijańska Misja Ewangeliczna"FILEO"

„Ja prosić będę Ojca i da wam innego Pocieszyciela, aby był z wami na wieki – Ducha prawdy, którego świat przyjąć nie może, bo go nie widzi i nie zna; wy go znacie, bo przebywa wśród was i w was będzie” Ewangelia Jana 14,16-17

Leave a Reply

%d bloggers like this: