PRZYSZŁOŚĆ

„A Jonasz rozpoczął wędrówkę do miasta, odbywając drogę jednego dnia, i wołał tak: Jeszcze czterdzieści dni pozostaje do zburzenia Niniwy. Wtedy obywatele Niniwy uwierzyli w Boga, ogłosili post i oblekli się we włosiennice, wielcy i mali. A gdy wieść o tym doszła do króla Niniwy, wstał ze swojego tronu i oblókł się we włosiennicę, i usiadł w popiele” (Księga Jonasza 3,4-6).

Wielu ludzi przyszłość nie napawa optymizmem. Dla przykładu, rok dwutysięczny był wielką niewiadomą dla świata. W literaturze światowej pisało się na ten temat bardzo wiele i zwracało uwagę na takie problemy, jak nadmiar ludności, zagrożenie wojną atomową czy zanieczyszczenie środowiska. Wielu zapytuje, dokąd prowadzą ludzkość dzisiejsze wspaniałe osiągnięcia techniczne? Statystyczne dane nie nastrajają optymistycznie. W wielu krajach notuje się wzrost przestępstw kryminalnych i gospodarczych, niespłacanie kredytów, ukrywanie podatków czy fałszowanie bilansów. Istnieje żartobliwe stwierdzenie mówiące, że przestępcy w białych kołnierzykach przynoszą więcej strat aniżeli przestępcy w czarnych maskach. Notuje się wiele wypadków uprowadzenia samolotów, tworzenia zakładników z niewinnych ludzi i żądania wysokich okupów. Działają też różnorodne gangi zagrażające ludziom pragnącym żyć i pracować spokojnie. W niektórych częściach świata ludzie żyją w skrajnej nędzy itd.

W tym świetle jakże korzystnie wyglądają zwiastowania ludzi prawdziwie wierzących, wskazując na pełne wewnętrznego pokoju i nadziei życie tych, którzy pojednali się z Bogiem. Faktem jest, że dzisiaj nie mówi się już z lekceważeniem o końcu świata. Nie mówi się też w zasadzie, że jest to sprawa tylko jakichś urojeńców i sekciarzy. Na ten temat coraz częściej wypowiadają się ludzie nauki. Na fakt ten zwracają uwagę biolodzy i onkolodzy, a więc ludzie zajmujący się sprawami ludzkiego życia. Ktoś powiedział, że czarny kolor jest modną farbą na co dzień. I dlatego ludzie pragną zaradzić tym gromadzącym się konfliktom. Niektórzy uczeni prawnicy są zdania, że przeciwko wszelkiego rodzaju przestępstwom trzeba działać zdecydowanie i karać je z nadwyżką. W ten sposób można cofnąć i opanować przestępczość. Lecz niektórzy psycholodzy są wręcz przeciwnego zdania i zalecają więcej wyrozumiałości, cierpliwości i uświadomienia w wychowaniu. To jest lepsza metoda – powiadają.

Ale gdzie jest ten punkt zwrotny, dźwignia, którą należy uruchomić dla dokonania zasadniczej zmiany i zasadniczego zwrotu? Na ten decydujący zwrot wskazuje biblijne zwiastowanie. W trzecim rozdziale księgi proroka Jonasza czytamy: „Słowo Pana tej treści powtórnie doszło Jonasza: Wstań, udaj się do Niniwy, tego wielkiego miasta, i zwiastuj mu poselstwo, które ci przekazuję”. Niniwa była rozległym miastem. Jonasz przygotował się i poszedł. Idąc przez miasto prorok głosił zgodnie z Bożym objawieniem, że jeszcze czterdzieści dni pozostało do zburzenia Niniwy. Ludzie uwierzyli kazaniu Jonasza. Ogłosili post i ubrali sięwe włosiennice. Podobnie uczynił i król Niniwy. Ponadto z rozkazu króla i jego dostojników ogłoszono i zarządzono ogólny post tj. aby ludzie i zwierzęta przez pewien okres czasu nie jedli i nie pili. Natomiast każdy człowiek powinien żarliwie wołać do Boga i odwrócić się od zła i grzechu. Gdy ludzie przestali źle czynić, Pan Bóg odwrócił Swój gniew i nie dokonał sądu nad miastem.

W naszych czasach jest dużo analogii do sytuacji, jaka była wówczas w Niniwie. Tylko, że w tym mieście ludzie odwrócili się od złego i pokutowali, i prosili o przebaczenie swych grzechów.

Wiele miejsc w Biblii przypomina nam, że Pan Bóg jest cierpliwy nawet i wtedy, kiedy niesprawiedliwość i przestępstwa wzrastają jak lawiny. On oczekuje odwrotu od zła i upamiętania się. I nad naszą cywilizacją wisi – nie przysłowiowy miecz Demoklesa – ale sąd Żywego Boga. Bóg daje czas i ostrzega, a nieposłuszeństwo Bożej woli grozi katastrofą. I na to wskazuje ostatnia księga Biblii, Objawienie św. Jana. Bóg nie chce zginienia człowieka i dlatego przez Swoje Słowo i działanie ostrzega, usprawiedliwia i oczekuje na zmianę postępowania.

Dla miasta Niniwy wyznaczony był czas sześciu tygodni na odwrót od wszelkiego zła. Kiedy mija czas i nie następuje odwrót od złego, za popełnione przestępstwa i wszelki grzech przychodzi kara. Według biblijnego zwiastowania świat niepodporządkowany woli Bożej zbliża się do godziny zerowej, wyznaczonej przez wielkiego Stwórcę. Grzech oddala człowieka od Boga, ale istnieje droga odwrotu od złego i powrotu do Boga, którą utorował Syn Boży. Ludzie z Niniwy na głos Pański zareagowali prawidłowo. I dziś dla każdego człowieka istnieje szansa powrotu do Boga. Niniwijczycy uwierzyli i zaufali Bogu. Ich odpowiedzią było konkretne działanie – post i modlitwa. Odwrócili się od złego i od niesprawiedliwości.

Wiemy, że ludzie na ogół usprawiedliwiają wszelkie swoje postępowanie. Potrafią nawet przygotować cały katalog usprawiedliwień. Powiadają najczęściej, że winne jest otoczenie lub złe towarzystwo. W zasadzie człowiekowi trudno jest przyznać się do złego i powiedzieć: to ja zgrzeszyłem. Biblia mówi nam, że bez grzechu był tylko Pan Jezus. I On poniósł męczeńską śmierć, ażeby nas pojednać z Bogiem. Na wzgórzu, za murami Jerozolimy wina ludzkości została rozliczona. Czytamy, że „Bóg w Chrystusie świat z sobą pojednał” (II List do Koryntian 5,19).Nie ma więc potrzeby spychania win na innych. Każdy może przyjść bezpośrednio do Pana Jezusa. Bo On, jako Syn Boży, wziął grzechy świata na Siebie i zgładził je na krzyżu Golgoty. On każdemu, kto do Niego przyjdzie, przebacza wszelkie przewinienia. Sprawiedliwy i miłosierny Bóg chce, abyśmy podobnie postępowali, jak ludzie z Niniwy – upamiętali się i pokutowali. Mieszkańców Niniwy ogarnęła bojaźń i żal, gdy uświadomieni zostali o grzechu i nieprawości, w której żyli. Okresowo przestali jeść i pić, ubrali się we włosiennice.

Drodzy Czytelnicy, Pan Bóg dzisiaj chce, abyśmy wszyscy odwrócili się od złego i swoje życie na zawsze związali z Bogiem.

W roku 1971 miało miejsce lokalne przebudzenie w Kanadzie. W jedenastu miejscowościach ludzie, którzy dotychczas żyli w nienawiści, znaleźli drogę do pojednania. Nawet władze porządkowe były zaskoczone takim postępowaniem i zakłopotane dobrowolnym przyznawaniem się ludzi do popełnionych przestępstw.

Pismo Święte wyraźnie mówi, co jest dobre, a co jest złe. Najlepiej wyznać grzechy Panu Jezusowi i więcej nie grzeszyć. I to jest biblijna recepta dla wszystkich ludzi dotychczas nie pojednanych z Bogiem. Dla pojednanych z Bogiem śmierć nie jest zakończeniem wszystkiego. Śmierć dla dzieci Bożych jest przejściem do wieczności w Bożej chwale. Każdy zaś człowiek niepojednany z Bogiem wychodzi naprzeciw sądowi Bożemu. A godzina sądu wyznaczona przez wielkiego Boga nadchodzi i nadejdzie. Wyznaczony czas łaski dla obywateli Niniwy trwał tylko sześć tygodni. Pewien czas również wyznaczył Pan Bóg Tobie, abyś się z Nim pojednał. Nie dopuść, aby wyznaczony Tobie czas minął bezpowrotnie. I dlatego moja serdeczna prośba: Oddaj dziś Swoje serce Jezusowi. On Ciebie miłuje, On Ci przebaczy i uczyni Swoim dzieckiem.

W Piśmie Świętym czytamy: „Dziś, jeśli głos jego usłyszycie, nie zatwardzajcie serc waszych” (List do Hebrajczyków 3,7-8). Przede wszystkim zaś uchwyć się tej gwarancji, którą daje Pan Jezus: „Tego, który do mnie przychodzi, nie wyrzucę precz” (Ewangelia Jana 6,37).Chwała naszemu Panu!

K. M.

image_pdfimage_print

Chrześcijańska Misja Ewangeliczna"FILEO"

„Ja prosić będę Ojca i da wam innego Pocieszyciela, aby był z wami na wieki – Ducha prawdy, którego świat przyjąć nie może, bo go nie widzi i nie zna; wy go znacie, bo przebywa wśród was i w was będzie” Ewangelia Jana 14,16-17

Leave a Reply

%d bloggers like this: