PIĘĆ ZASAD PROTESTANTYZMU – cz. II

Zasada druga – „Solus Christus” („Tylko Chrystus”) dotyczy istoty i treści wiary chrześcijańskiej. Jest to doktryna głosząca, że zbawienie jest tylko w Jezusie Chrystusie i Jego ofiara zastępcza na krzyżu jest wystarczająca dla usprawiedliwienia i pojednania nas z Bogiem Ojcem.

I DLACZEGO TYLKO JEZUS CHRYSTUS?

1. Jezus Chrystus jest jedynym Synem Bożym:

„A Słowo ciałem się stało i zamieszkało wśród nas, i ujrzeliśmy chwałę jego, chwałę, jaką ma jedyny Syn od Ojca, pełne łaski i prawdy” (Ewangelia Jana 1,14).

2. Jezus Chrystus jest wiecznym Bogiem:

„Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, a Bogiem było Słowo” (Ewangelia Jana 1,1).

3. Jezus Chrystus był wraz z Ojcem i Duchem Świętym bezpośrednio zaangażowany w dzieło stworzenia:

„Ponieważ w nim zostało stworzone wszystko, co jest na niebie i na ziemi, rzeczy widzialne i niewidzialne, czy to trony, czy panowania, czy nadziemskie władze, czy zwierzchności; wszystko przez niego i dla niego zostało stworzone. On też jest przed wszystkimi rzeczami i wszystko na nim jest ugruntowane” (List do Kolosan 1,16-17).

4. Tylko Jezus Chrystus został poczęty z Ducha Świętego i zrodzony z dziewicy:

„I gdy nad tym rozmyślał, oto ukazał mu się we śnie anioł Pański i rzekł: Józefie, synu Dawidowy, nie lękaj się przyjąć Marii, żony swej, albowiem to, co się w niej poczęło, jest z Ducha Świętego” (Ewangelia Mateusza 1,20).

5. Tylko Jezus Chrystus poniósł nasze grzechy na krzyż, abyśmy mogli dostąpić przebaczenia i zbawienia:

„A urodzi syna i nadasz mu imię Jezus; albowiem On zbawi lud swój od grzechów jego” (Ewangelia Mateusza 1,21).

6. Tylko Jezus Chrystus jest pośrednikiem między Bogiem a ludźmi:

„Albowiem jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek Chrystus Jezus”  (I List do Tymoteusza 2,5).

7. Tylko Jezus Chrystus jest drogą do Boga:

„Odpowiedział mu Jezus: Ja jestem droga i prawda, i żywot, nikt nie przychodzi do Ojca, tylko przeze mnie” (Ewangelia Jana 14,6).

8. Tylko Jezus Chrystus ma moc nad śmiercią i moc wskrzeszania z martwych:

„Dlatego Ojciec miłuje mnie, iż Ja kładę życie swoje, aby je znowu wziąć. Nikt mi go nie odbiera, ale Ja kładę je z własnej woli. Mam moc dać je i mam moc znowu je odzyskać; taki rozkaz wziąłem od Ojca mego” (Ewangelia Jana 10,17-18).

9. Jezus Chrystus po swoim zmartwychwstaniu wstąpił do nieba:

„I gdy tak patrzyli uważnie, jak On się oddalał ku niebu, oto dwaj mężowie w białych szatach stanęli przy nich. I rzekli: Mężowie galilejscy, czemu stoicie, patrząc w niebo? Ten Jezus, który od was został wzięty w górę do nieba, tak przyjdzie, jak go widzieliście idącego do nieba” (Dzieje Apostolskie 1,10-11).

10. Tylko Jezus Chrystus przyjmował uwielbienie równe Bogu Ojcu:

„Aby wszyscy czcili Syna, jak czczą Ojca. Kto nie czci Syna, ten nie czci Ojca, który go posłał” (Ewangelia Jana 5,23).

11. Jezus Chrystus posiadał boskie cechy:

„Ale Jezus przejrzawszy ich myśli, rzekł: Dlaczego myślicie źle w sercach swoich? Cóż bowiem jest łatwiej, czy rzec: Odpuszczone są grzechy twoje, czy rzec: Wstań i chodź? Lecz abyście wiedzieli, że Syn Człowieczy ma moc na ziemi odpuszczać grzechy – rzekł do sparaliżowanego: Wstań, weź łoże swoje i idź do domu swego!” (Ewangelia Mateusza 9,4-6).

12. Bóg Ojciec powierzył wszelki sąd Jezusowi Chrystusowi:

„Bo i Ojciec nikogo nie sądzi, lecz wszelki sąd przekazał Synowi” (Ewangelia Jana 5,22).

II POTRZEBUJEMY DOSKONAŁEGO POŚREDNIKA PRZED BOGIEM

Pośrednik jest to osoba, która w naszym zastępstwie, dla naszego dobra reprezentuje nas przed kimś trzecim. Pośrednik wykonuje za nas to, czego my sami nie jesteśmy w stanie uczynić. Każdy z nas potrzebuje pośrednika, aby przyjść do Boga, ponieważ wszyscy zgrzeszyliśmy. Bóg jest święty, nienawidzi On grzechu i nie jest w stanie go tolerować. Pismo Święte mówi, że przed swoim nawróceniem człowiek jest dzieckiem gniewu: „Wśród nich i my wszyscy żyliśmy niegdyś w pożądliwościach ciała naszego, ulegając woli ciała   i zmysłów, i byliśmy z natury dziećmi gniewu, jak i inni” (List do Efezjan 2,3).

Dopóki nie przekonamy się o swoim grzechu i nie przyznamy, że grzech jest naszym poważnym problemem – nie jesteśmy gotowi przyjść do Jezusa Chrystusa jako jedynego pośrednika. Zaś Boży gniew względem naszych grzechów wyklucza możliwość przyjścia do Boga bez udziału Pośrednika: „I dlatego jest On pośrednikiem nowego przymierza, ażeby gdy poniesiona została śmierć dla odkupienia przestępstw popełnionych za pierwszego przymierza, ci, którzy są powołani, otrzymali obiecane dziedzictwo wieczne (List do Hebrajczyków 9,15).

III JEZUS CHRYSTUS JEST NASZYM JEDYNYM POŚREDNIKIEM WYBRANYM PRZEZ BOGA

Na podstawie Pisma Świętego jedynym naszym pośrednikiem do Boga jest Jezus Chrystus, który poprzez Swoją śmierć i zmartwychwstanie stanął przed Bogiem jako nasz arcykapłan. On Swoją ofiarą na krzyżu dokonał przebłagania za nasze grzechy, a teraz, będąc przed Bożym tronem, wstawia się za nami u Ojca: „Któż będzie oskarżał wybranych Bożych? Przecież Bóg usprawiedliwia. Któż będzie potępiał? Jezus Chrystus, który umarł, więcej, zmartwychwstał, który jest po prawicy Boga, Ten przecież wstawia się za nami” (List do Rzymian 8,33-34).

Bóg pragnie tego, aby grzesznik zaufał Jezusowi Chrystusowi jako Pośrednikowi, który jest w stanie doprowadzić go do Ojca. Nikt więcej poza Jezusem nie jest w stanie tego uczynić, ponieważ nikt inny nie widział Boga Ojca, nie zna całkowicie Boga, nie zna Jego woli, nie jest mu w pełni oddany, nie może oczekiwać, że ze względu na niego Ojciec przyjmie grzeszników. Nikomu innemu nie zależy tak na chwale Ojca, jak Jezusowi i w związku z tym nikogo innego Ojciec tak w pełni nie wysłucha, jak tylko Swojego Jedynego umiłowanego Syna, który wypełnił wolę Ojcowską aż na śmierć krzyżową: „Ojcze, jeśli chcesz, oddal ten kielich ode mnie; wszakże nie moja, lecz twoja wola niech się stanie” (Ewangelia Łukasza 22,42).

Nie mamy innego Pośrednika! Nie lekceważmy zatem Tego Jedynego, którego wybrał Pan Bóg do tego zadania!

IV TYLKO JEZUS CHRYSTUS ROZWIĄZAŁ RAZ NA ZAWSZE PROBLEM GRZECHU

Jezus Chrystus jest jedynym Kapłanem, który jest w stanie zgładzić nasz grzech: „Dlatego musiał we wszystkim upodobnić się do braci, aby mógł zostać miłosiernym i wiernym arcykapłanem przed Bogiem dla przebłagania go za grzechy ludu. A że sam przeszedł przez cierpienie i próby, może dopomóc tym, którzy przez próby przechodzą” (List do Hebrajczyków 2,17-18). Ażeby zostać naszym Pośrednikiem, stał się jednym z nas: „Dlatego też może zbawić na zawsze tych, którzy przez niego przystępują do Boga, bo żyje zawsze, aby się wstawiać za nimi. Takiego to przystało nam mieć arcykapłana, świętego, niewinnego, nieskalanego, odłączonego od grzeszników i wywyższonego nad niebiosa; który nie musi codziennie, jak inni arcykapłani, składać ofiar najpierw za własne grzechy, następnie za grzechy ludu; uczynił to bowiem raz na zawsze, gdy ofiarował samego siebie (List do Hebrajczyków 7,25-27).

Pismo Święte uczy nas, że ofiara Jezusa Chrystusa na krzyżu daje oczyszczenie z grzechu tym wszystkim, którzy uwierzyli w Niego, opamiętali się ze swoich grzechów i złożyli całkowicie swoją ufność w Nim jako jedynym Pośredniku i Zbawicielu. I na tym polega właśnie istota Ewangelii: Tylko Jezus Chrystus!

źródło: Cz. Bassara „Tylko!”, Wydawnictwo Arka

image_pdfimage_print

Chrześcijańska Misja Ewangeliczna"FILEO"

„Ja prosić będę Ojca i da wam innego Pocieszyciela, aby był z wami na wieki – Ducha prawdy, którego świat przyjąć nie może, bo go nie widzi i nie zna; wy go znacie, bo przebywa wśród was i w was będzie” Ewangelia Jana 14,16-17

Leave a Reply

%d bloggers like this: