CZY WIERZYSZ W PONOWNE PRZYJŚCIE JEZUSA?

W zborach pierwotnych chrześcijan często pozdrawiano się słowem: „Maranatha” – Pan nasz nadchodzi! Każdy, kto usłyszał to pozdrowienie, czuł radość w sercu. A ci, którzy pozdrawiali, również napełnieni byli radością: „Maranatha” – Pan nasz nadchodzi! A jak to jest u nas? Czy też jesteśmy pełni radości? Czy chcemy należeć do tych, którzy cieszą się z całego serca?

Czy Jezus przyjdzie ponownie?

Jeżeli zadamy to pytanie ludziom, to część odpowiedzi będzie brzmiała: nie, to przesada i iluzja głoszona przez ludzi, których nie możemy traktować poważnie. Ta część odpowiedzi będzie pochodziła od tych, którzy odrzucają przyjście Jezusa, ponieważ wiedzą, że gdyby miał przyjść, to oni powinni zupełnie zmienić swoje życie. Ale oni nie chcą się zmienić, więc odpowiadają: nie, Jezus nie przyjdzie ponownie.

Jako chrześcijanom, dzieciom Bożym, nie wolno nam jednak słuchać tego co mówią ludzie; dla nas miarodajne jest i będzie Jego Słowo. A Pan powiedział: „Niebo i ziemia przeminą, ale słowa moje nie przeminą” (Ewangelia Mateusza 24,35).

Co na temat ponownego przyjścia Jezusa mówi Biblia?

Już prorocy starotestamentowi mówią bardzo jasno i wyraźnie  o ponownym przyjściu Pana. Gdy przeczytamy cały Stary Testament zobaczymy wtedy, że prorocy żyli myślą o ponownym przyjściu Pana. Wiemy, że prorocy przepowiadali nie tylko przyjście Jezusa w poniżeniu. Mówili nie tylko o Jego narodzeniu, cierpieniu i śmierci, ale również – i to wielokrotnie – o pełnym chwały ponownym przyjściu wywyższonego Pana.

To, co prorocy przepowiedzieli w Starym Testamencie, potwierdziło się w Nowym Testamencie. Składa się on z 2 260 rozdziałów, a w nich aż 318 razy jest mowa o ponownym przyjściu Jezusa! Jeżeli jakaś myśl tak często się w Biblii powtarza, to znaczy oczywiście, że musi to być szczególnie ważna myśl.

W Nowym Testamencie mowa jest o świadkach, którzy odpowiadają nam na pytanie o ponowne przyjście Jezusa.

Pierwszym świadkiem jest sam Pan.

Powiedział On: „…każdy, kto z prawdy jest, słucha głosu mego” (Ewangelia Jana 18,37). W swojej mowie pożegnalnej powiedział jasno i wyraźnie: „A jeśli pójdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę znowu i wezmę was do siebie, abyście, gdzie ja jestem, i wy byli” (Ewangelia Jana 14,3). I wreszcie, w mowie o czasach, które nadejdą, mówi: „Gdyż jak błyskawica pojawia się od wschodu i jaśnieje aż na zachód, tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego. I wtedy ukaże się na niebie znak Syna Człowieczego, i wtedy biadać będą wszystkie plemiona ziemi, i ujrzą Syna Człowieczego, przychodzącego na obłokach z wielką mocą i chwałą” (Ewangelia Mateusza 24,27.30). Podczas przesłuchania przez arcykapłanów (Ewangelia Mateusza 26,64) Jezus odpowiada: „Odtąd ujrzycie Syna Człowieczego siedzącego na prawicy mocy Bożej i przychodzącego na obłokach nieba”. Natomiast w Objawieniu Jana trzykrotnie czytamy: „Oto przyjdę wkrótce…” (22,12). Wszystkie obietnice w Nim są niewzruszone i pewne, a to, co On powiedział – na pewno nastąpi.

Następni świadkowie – to aniołowie.

Gdy Jezus wstępował do nieba, a uczniowie stali i patrzyli za Nim, stanęło przy nich dwóch posłańców z innego świata, którzy powiedzieli: „Mężowie galilejscy, czemu stoicie patrząc w niebo? Ten Jezus, który od was został wzięty w górę do nieba, tak przyjdzie, jak Go widzieliście idącego do nieba” (Dzieje Apostolskie 1,11). A więc aniołowie wyraźnie powiedzieli, że Jezus przyjdzie ponownie.

Kolejnymi świadkami są apostołowie.

Apostoł Piotr woła: „Mamy więc słowo prorockie jeszcze bardziej potwierdzone, a wy dobrze czynicie, trzymając się go niby pochodni, świecącej w ciemnym miejscu dopóki dzień nie zaświta i nie wzejdzie jutrzenka w waszych sercach” (II List Piotra 1,19) oraz: „Gdyż oznajmiliśmy wam moc i powtórne przyjście Pana naszego, Jezusa Chrystusa, nie opierając się na zręcznie zmyślonych baśniach, lecz jako naoczni świadkowie jego wielkości” (II List Piotra 1,16).

Piotr wierzy w ponowne przyjście Jezusa. A my? Czy ty wierzysz  w ponowne przyjście Jezusa?

K.M.

image_pdfimage_print

Chrześcijańska Misja Ewangeliczna"FILEO"

„Ja prosić będę Ojca i da wam innego Pocieszyciela, aby był z wami na wieki – Ducha prawdy, którego świat przyjąć nie może, bo go nie widzi i nie zna; wy go znacie, bo przebywa wśród was i w was będzie” Ewangelia Jana 14,16-17

Leave a Reply

%d bloggers like this: